विजेतृनामानि घोषयन्तः अत्यन्तं मुदिता: वयम्| सर्वेभ्यः विजेतृभ्यः वर्धापनानि शुभाशयाः च|

तृतीय: पुरस्कारवितरणसमारोह: ०५/०९/२०१९ दिनाङ्के चिन्मयमिशनसभागारे, नवदेहल्यां अभवत्|

पुरस्कार-विजेतारः

श्रीगगनकुमारचट्टोपाध्याय: आदर्शवेदाध्यापकस्य पुरस्कारं स्वामिश्रीतेजोमयानन्द-श्रीगोविन्ददेवगिरिमहाभागयो: कर-कमलाभ्यां स्वीकुर्वाणः|

अजयजोशी उत्कृष्टवेदछात्रस्य पुरस्कारं स्वामिश्रीतेजोमयानन्द-श्रीगोविन्ददेवगिरिमहाभागयो: कर-कमलाभ्यां स्वीकुर्वाणः|

सद्गुरु निजानंद महाराज वेद विद्यालय

श्रीमुनिकुलब्रह्मचर्याश्रमवेदसंस्थानस्य अध्यक्ष: बदरीनारायणपञ्चोलीमहाभाग: उत्तमवेदविद्यालयस्य पुरस्कारं स्वामिश्रीतेजोमयानन्द-श्रीगोविन्ददेवगिरिमहाभागयो: कर-कमलाभ्यां स्वीकुर्वाणः|

श्रीआरवेंकटरामघनपाठी वेदार्पितजीवनपुरस्कारं स्वामिश्रीतेजोमयानन्द-श्रीगोविन्ददेवगिरिमहाभागयो: कर-कमलाभ्यां स्वीकुर्वाणः|

पुरस्कारवितरसमारोह:

श्रीमुनिकुलब्रह्मचर्याश्रमवेदसंस्थानम्